DEFEKTOSKOPIE

ZPĚT

Nedestruktivní zkoušení materiálu

Zkouška ultrazvukem (UT)

UT je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda je využívána především pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče, ...), svarů a odlitků. Výhodou této metody je možnost automatizace procesu kontroly. Kromě vnitřních vad typu trhlin, delaminace, dutin apod. je možno zjišťovat i vady povrchové. Velkou výhodou je okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

Pvádíme zkoušení svarových spojů, ocelových plochých výrobků, výkovků, ocelových trubek, zkoušení ve slévárenství nebo měření tloušťky ultrazvukem.

Kontrola svarů550,- Kč/m
Kontrola plechů a hřídelí300,- Kč/m
Kontrola výkovků a odlitků450,- Kč/m²
Měření tloušťky stěny60,- Kč/místo

Zkouška magnetickou metodou (MT)

Magnetická zkouška je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Hlavní aplikace jsou v automobilovém a leteckém průmyslu, dále v energetice a dopravě. Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení. MT jsou zjišťovány povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků apod. feromagnetických materiálů (Fe). Pro jiné materiály než feromagnetické nelze MT použít.

Kontrola plošná (odlitky, výkovky, hřídele …)500,- Kč/m²
Kontrola délková (svary)300,- Kč/m
Měření hloubky trhliny60,- Kč/místo

Zkouška kapilární (penetrační) metodou (PT)

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Její hlavní aplikace jsou v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. Tato metoda je jednoduchá, nenáročná a v základních aplikacích finančně výhodná. PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin apod.

Kontrola plošná500,- Kč/m²
Kontrola délková (svary)350,- Kč/m

NDT zkoušky provádí kvalifikování pracovníci dle ČSN EN 473. Dle naměřených hodnot Vám bude vytvořen protokol.